ABSEN XII IPS 1 2008/2009

Acin Tia Sakti
Afianto Purnomo
Agung Setiawan
Alip Nugroho
Anggoro Eko Saputro
Aris Joko Subagyo
Budi Santoso
Budi Slamet Santoso
Bunga Rozha Mindora
Candra Ari Wibowo
Cristiana Dian N.
Dipo Alam
Doni Marga Kenedi
Dyah Merita Anggarini
Eka Novi Astuti
Eko Supriyanto
Enggar Kurnianto
Erna Setyowati
Galang Manggala
Huda Asrori
Intan Sunarto Putri
Ita Rohyani
Joni Suryanto
Kadarwati
Kahfi Maulana
Muh Nur Rohman
Novi Mareta
Noviana Putri
Novie Devitasari
Nurul Nita Nugraheni
Nuryani Gantiningrum
Pinileh Angung Nagara
Putra Satriatama
Rima Dian Pramita
Shanti Fitriana
Susanti
Suyatno
Taufik Nopika Utomo
Usman Galih Setiyoko
Wahyu Sri Mulyani